รายงานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ

ข้อมูลตั้งแต่ ปี 2563 ถึงปัจจุบัน *

การส่งออกไฟล์ (Export) แบ่งเป็น 2 กรณี **

1. กรณี คลิกปุ่มค้นหาหรือกรองข้อมูล จะได้ข้อมูลทั้งหมดที่ทำการค้นหา

2. กรณี ไม่ได้คลิกปุ่มค้นหาหรือไม่ได้กรองข้อมูล จะได้ข้อมูลจำนวน 50 รายการตามตาราง เท่านั้น

ลำดับ เลขที่คำขอ ประเภท ชื่อผลงาน ผู้สร้างสรรค์ สังกัด สถานะการยื่นจด วันที่ยื่นคำขอ วันที่ได้รับจด หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ หรือหนังสือสำคัญการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1 2103003222 อนุสิทธิบัตร สูตรกาแฟปรุงสำเร็จผสมจมูกข้าวกล้อง ภูวนาท ฟักเกตุ, อรรถสิทธิ์ ศรีคำขลิบ, สุภาพร ศรีคำขลิบ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, บุคคลภายนอก, บุคคลภายนอก ได้รับการจดทะเบียน 2021-10-28 2024-01-18
2 2103002206 อนุสิทธิบัตร ชุดทดสอบไอออนลบไนไตรท์ในน้ำด้วยการ ใช้เม็ดไฮโดรเจลที่ผสมสารให้สีแบบเฉพาะเจาะจง อัญชลี สิริกุลขจร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2021-07-30 2024-01-18
3 (ว1.011000)(436675) ลิขสิทธิ์ ฺBirth of Control Chatbot (แชทบอทสำหรับแนะนำวิธีการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน) ศุภชัย อินสุข, ปิยะกร บุญกรับพวง, วาดฟ้า สาระ คณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2024-01-02 2024-02-02
4 (ว1.010994)(437107) ลิขสิทธิ์ Souvenir Shopping Center กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต, บัลลังก์ พัฒนาศิริ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้รับการจดทะเบียน 2024-01-17 2024-01-29
5 (ว.051656) (437078) ลิขสิทธิ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สารกันเสียที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ อโณทัย ตั้งสำราญจิต, อรสร สารพันโชติวิทยา, สุภาวดี พาหิระ, พัฒนา ศรีพลากิจ, พุธิตา วงนะที คณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2024-01-16 2024-01-25
6 2103002157 อนุสิทธิบัตร ฟิล์มย่อยสลายทางชีวภาพสามองค์ประกอบของพอลิแลกติกแอซิดพอลิคาโพรแล็กโทนและเซลลูโลสแอซิเทตบิวทิเรต สุกัญญา รอส, นันทประภา ต่วนเจริญศรี, แกร์เร็ธ รอส, ศรารัตน์ มหาศรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2021-07-13 2024-01-03
7 (ว1.010973) (436684) ลิขสิทธิ์ ชุดคำสั่งในการเขียนโปรแกรมควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ปรีดี พาหิระ, ปราโมท เรณุมาร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจดทะเบียน 2024-01-02 2024-01-22
8 (ว1.010952) (436203) ลิขสิทธิ์ Phitsanulok : Blissful City กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต, ยุทธพงษ์ ทองพบ, จารุวรรณ แดงบุบผา, ศรัณย์พร เกิดเกาะ, วรัญญา หอมธูป, สุทัศน์ เชื้ออินทร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, วิทยาลัยนานาชาติ, บุคคลภายนอก, บุคคลภายนอก ได้รับการจดทะเบียน 2023-12-18 2024-01-11
9 (ว1.010954) (436201) ลิขสิทธิ์ แชทบอทให้ความรู้ด้านการลงทุนในกองทุนรวม กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต, ฐิภาพรรณ แก้วเทียนณากรณ์, นัฐสุดา กลิ่นษร, นัทธพงศ์ ทองเพชร, สรณ์สิริ วงษ์มามี, อาทิตยา ช่วยบ้าน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้รับการจดทะเบียน 2023-12-18 2024-01-09
10 (ส.018928) (436320) ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน โสตทัศนวัสดุ (โปรแกรมฝึกการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์) รัมภ์รดา อินทโฉม, กัณณากานต์ นุตตะระ, ชญาณ์นันท์ ชิดนอก, พันคำพร พ่วงดี คณะสหเวชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2023-12-20 2024-01-11
11 (ว.051552)(436313) ลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมฝึกการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์) รัมภ์รดา อินทโฉม, กัณณากานต์ นุตตะระ, ชญาณ์นันท์ ชิดนอก, พันคำพร พ่วงดี คณะสหเวชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2023-12-20 2024-01-10
12 (ด.289159)(435650) ลิขสิทธิ์ ทำนองเดี่ยวซอสามสาย : เพลงมอญแปลง สองชั้น ประชากร ศรีสาคร คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2023-11-29 2023-12-18
13 (ว1.010928)(435643) ลิขสิทธิ์ ระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จิราภรณ์ พงษ์ปลื้ม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการจดทะเบียน 2023-11-29 2023-12-12
14 (ว1.010873)(434732) ลิขสิทธิ์ แอปพลิเคชันสำหรับแยกรอยโรคหลอดเลือดสมองบนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก, เก็จมณี สิถินวรรณ์, คุณาภรณ์ เหลืองอรุณ, วศิตา แสนสุริยวงศ์ คณะสหเวชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2023-11-06 2023-11-21
15 (ว1.010881)(434853) ลิขสิทธิ์ แอปพลิเคชันห่วงอนามัยทองแดง กรกาญจน์ ปานสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2023-11-09 2023-11-20
16 1902004325 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-10 2023-11-08
17 1902004324 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-10 2023-11-08
18 (ว1.010876) (434735) ลิขสิทธิ์ โปรแกรมประยุกต์ Scolioscope พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์, ปริญญา เลิศสินไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2023-11-06 2023-11-20
19 1701004112 สิทธิบัตร กรรมวิธีในการกำจัดกลีเซอไรด์ในไขสบู่และน้ำมันกรดโดยใช้ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสด้วยน้ำ อาทิวรรณ โชติพฤกษ์, ปณัฐพงศ์ บุญนวล, อมรรัตน์ มีดำ บุคคลภายนอก, คณะวิศวกรรมศาสตร์, บุคคลภายนอก ได้รับการจดทะเบียน 2017-07-24 2023-11-22
20 2003001177 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการสกัดไฟโคไซยานินไฮโดรไลเสทจากสาหร่ายอาร์โธรสไปร่า (Arthrospira sp.) สราวุธ สัตยากวี, ชยพล ศรีพันนาม, อำนาจ เพชรรุ่งนภา, กฤษณ์ ตันตนะรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการจดทะเบียน 2020-06-02 2023-09-06
21 2003001176 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการสกัดเพิ่มสารไฟโคไซยานินจากสาหร่ายอาร์โธรสไปร่า (Arthrospira sp.) สราวุธ สัตยากวี, ชยพล ศรีพันนาม, อำนาจ เพชรรุ่งนภา, กฤษณ์ ตันตนะรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการจดทะเบียน 2020-06-02 2023-09-06
22 2103001730 อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์สำหรับสูดดมที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดกัญชง เนติ วระนุช, อรวิภา เรียนกระศิลป์, วีรยานันท์ ปิยะปัญญาพร คณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2021-06-10 2023-12-08
23 2203003244 อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้งานวัดความเอียงของกระดูกสันหลัง พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2022-11-24 2023-10-19
24 2103003223 อนุสิทธิบัตร สูตรโกโก้ปรุงสำเร็จผสมจมูกข้าวกล้อง ภูวนาท ฟักเกตุ, อรรถสิทธิ์ ศรีคำขลิบ, สุภาพร ศรีคำขลิบ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, บุคคลภายนอก, บุคคลภายนอก ได้รับการจดทะเบียน 2021-10-28 2023-11-08
25 1902004323 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-10 2023-11-08
26 1902004322 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-10 2023-11-08
27 1902004321 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-10 2023-11-08
28 1902004320 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-10 2023-11-08
29 1902004319 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-10 2023-11-08
30 1902004318 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-10 2023-11-08
31 1902004317 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-10 2023-11-08
32 1902004316 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-10 2023-11-08
33 1902004313 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-09 2023-11-08
34 1902004312 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-09 2023-11-08
35 1902004311 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-09 2023-11-08
36 1902004314 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-09 2023-11-08
37 1902004326 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-10 2023-11-08
38 1902004315 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-10 2023-11-08
39 1902004310 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-09 2023-11-08
40 ว1.010859 ลิขสิทธิ์ โปรแกรมตรวจนับจำนวนเซลล์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หนึ่งฤทัย นิลศรี, สุธาสินี จิตต์อนันต์, ไกร ดาวตาก, กชพรรณ จันทร์วงศ์, กัญญารัตน์ วงษ์ษา, ธัญญพร สาขามุละ, ศุภกร นาควิจิตรไพฑูรย์, พันธวัช พิพัฒน์กำธร คณะสหเวชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2023-10-30 2023-11-15
41 ว1.010855 ลิขสิทธิ์ Chatbot ในแอพพลิเคชั่น LINE "หุ่นสวย" กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต, นารีรัตน์ คงรัมย์, พิทธนันท์ สกุลณี, เมธาวี อินทะชัย, กนกวรรณ สดงาม, ยลรดี รอดศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้รับการจดทะเบียน 2023-10-16 2023-11-15
42 (ว.051232)(434466) ลิขสิทธิ์ กราฟพยากรณ์ดวงสุขภาพ ภาวะเมตาบอลิค ซินโดรม สมศรี คำพันธ์, ปุณญริดา สวนภักดี, จามรี อ่อนโฉม คณะแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2023-10-27 2023-11-15
43 (ว1.010822)(434044) ลิขสิทธิ์ Chatbot ในแอพพลิเคชั่น LINE กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต, วีรภัทร คล้ายแท้ , มัญฑิตา รักวนิชย์, ณิชารีย์ อัครพัฒน์, วศิน สุทธิ, เกริกชญา วัฒนปริญญา คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้รับการจดทะเบียน 2023-10-16 2023-10-31
44 (ว1.010818)(433946) ลิขสิทธิ์ เว็บแอปพลิเคชันสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังและวางแผนการสั่งซื้อ (Web Application for Inventory Management and Order Planning) สุนันท์ ธาติ, พชร เดชาสิริบูรณ์, สุธัญญา หลำพึ่ง, จุฬาลักษณ์ พูลชัยนาท คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน, คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน, คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน, คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ได้รับการจดทะเบียน 2023-10-11 2023-10-31
45 (ว1.010805)(433585) ลิขสิทธิ์ แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับธุรกิจรีไซเคิล (Digital platform for Recycle Business วศิน เหลี่ยมปรีชา, ศริยา เครือยิ้ม, สุทธิดา ฉายศรี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้รับการจดทะเบียน 2023-10-05 2023-10-20
46 (ว1.010819)(433971) ลิขสิทธิ์ Chatbot ในแอพพลิเคชั่น LINE "MarTool" กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต, การัณยภาส แซ่เติ๋น, บุญนำพา ทองมาก, พีรวิชญ์ เห็นโสภา, ภัทรานิษฐ์ คงอยู่, รักษิตา พุทธวงศ์, สุพิชา สมรูป คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้รับการจดทะเบียน 2023-10-12 2023-10-25
47 (ด.288865)(433401) ลิขสิทธิ์ ทำนองเพลง "ไทใหญ่แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า วราภรณ์ เชิดชู คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2023-09-29 2023-10-19
48 (ด.288842)(433346) ลิขสิทธิ์ ทำนองเพลง "ไทหล่มขนมเส้น" วราภรณ์ เชิดชู คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2023-09-26 2023-10-12
49 (ด.288841)(433345) ลิขสิทธิ์ ทำนองเพลง "ไทครั่งลีลาลายซิ่น" วราภรณ์ เชิดชู คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2023-09-26 2023-10-12
50 1903002666 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการวิเคราะห์อะคริลาไมด์ในพริกป่น โดยอาศัยการวัดค่าสีของการเรืองแสงของอะคริลาไมด์พร้อมกันทีละหลายความเข้มข้น ปริญญา มาสวัสดิ์, จุฑาทิพย์ วงษ์ธัญกรรม, ภัทราวดี เข็มเพชร คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียน 2019-10-03 2023-09-15