ระบบส่งเสริมผลงานวิจัย ผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรม และผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
สู่การนำไปใช้ประโยชน์

ระบบส่งเสริมผลงานวิจัย ผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรม และผลงานทรัพย์สินทางปัญญา สู่การนำไปใช้ประโยชน์ เป็นระบบที่รวบรวมผลงานที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรไว้ในที่เดียว และที่เป็นแหล่งการเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคสังคม ที่ต้องการนำผลงานวิจัย ผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรม และผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการร

เทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อมใช้ประโยชน์