การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร

• ขั้นตอนการยื่น/แบบฟอร์ม

• ตัวอย่างคำขอสิทธิบัตร(การประดิษฐ์)

• ตัวอย่างคำขออนุสิทธิบัตร

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

• ขั้นตอนการยื่น/แบบฟอร์ม

• ตัวอย่างคำขอสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

• ขั้นตอนการยื่น/แบบฟอร์ม

• เอกสารเผยแพร่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา


Contact

  • กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

  • 055-968727
  • dtt@nu.ac.th
  • Division of Technology Transfer & Intellectual Property Management